4 април 2015

… Треба да ги почитуваме должностите и да бидеме исполнителни и признателни пред началниците, сеќавајќи се на Апостолската заповед: чедо, „те молам најпрвин да правите молења, прозби, благодарења за сите луѓе, т. е., за царот и за сите, кои се на власт“. (1 Тим. 2, 1-2). А зошто треба да го правиме тоа? За тихо и безмолвно житие да проживееме во секакво благочестие и чистота. Тоа е добро и му е благоугодно на нашиот Спасител и Бог.

Преп. Анатолиј