26 mart

Зарем можат да нè спасат нашите ништожни добродетели? Зарем не ги помниш зборовите Божји: „Сета правда човечка пред Бога е како облека на нечиста жена“ (Ис. 64, 6). Подборо барај милост од нашиот Владика, а не плата за трудовите. И побрзо ќе се спасиш, отколку неразумните работници.
Преп. Анатолиј