Во состојба на молитва, човек не ја знае ни својата возраст, ниту својата општествена или хиерархиска положба. Сите поединости од земниот живот ги надминува.

Старец Софрониј Сахаров