Во подготвувањето на вашите деца за живот во светот, дали се погриживте да одделите време да посадите во нивните срца вера и страв од Бога, кои ќе бидат нивни водичи во иднина? Молете се на Господ да ги заштити нивните срца од каколот кој е посаден меѓу житото од непријателот.

Свети Макариј Оптински