19 noemvri 2014

Треба да бидеме уверени, дека Промислата Божја секогаш промислува за нас и сè устројува за наше добро, иако и со случаи спротивни на нашата волја.

Преп. Лев