ДУХОВНАТА ДОКТРИНА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – Митрополит Петар (Каревски)

korica-1-copy
ДУХОВНАТА ДОКТРИНА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – магистерски труд на Митрополит Петар Каревски

СОДРЖИНА

Вовед
Поглавје I:
1. Животот и делото на Свети Климент Охридски
а) Преселбата на Словените ………………………………6
б) Светите браќа Кирил и Методиј………………………………… 8
2. Свети Климент Охридски
а) Извори за животот на Свети Климент Охридски……. 9
3. Свети Климент, следбеник на Светите Браќа
а) Потекло, националност и обравование…………………….11
б) Делото во Моравија и Панонија………………………………..15
в) Доаѓањето и престојот во Бугарија……………………………18
4. Свети Климент учител и просветител на Македонија.. 23 5. Свети Климент владика во Велика………………………. 25
а) Свети Климент просветител и проповедник………….. 27
б) Литературното и говорничкото дело на Климент…..32

Поглавје II:
Проповедање на тукушто преобратените народи
а) Вистинската мудрост………………………………………………….35
б) Љубовта кон Бога……………………………………………………… 37
в) Верата…………………………………………………………………………. 40
г) Надежта……………………………………………………………………… 42

Поглавје III:
Молитва…
а) Формите на молитва…………………………………………………. 43
б) Што се бара во молитвата………………………………………… 44
в) Кому се обраќа во молитвата……………………………………. 45
г) Место за молитва……………………………………………………….. 46
д) Време за молитва…………………………………………………….. 47
ѓ) Климент инсистира пред сè на заедничка молитва.. 48
е) Молитва на Евхаристијата……………………………………… 49

Поглавје IV:
Суштинските услови на молитвата
а) Братската милост…………………………………………………….. 56
б) Гостопримството…………………………………………………….. 60
в) Милостината……………………………………………………………. 62
г) Правилниот однос кон земјените добра……………….. 65

Поглавје V:
Аскетските услови на молитвата
а) Аскетизмот………………………………………………………………. 69
б) Очистувањето…………………………………………………………. 72
в) Постот……………………………………………………………………….75
г) Покајанието…………………………………………………………….. 77
д) Гревот………………………………………………………………………. 79
ѓ) Повлеченост – Осаменост………………………………………. 81

Заклучок………………………………………………………….. 83
Кратенки…………………………………………………………. 85
Литература……………………………………………………… 87
Содржина………………………………………………………… 90