Единството на Бога

Како може Отецот да е Бог, Синот да е Бог и Светиот Дух да е Бог, а истовремено Бог да биде Еден?

Бог е Еден, затоа што божеството на Синот и на Светиот Дух е божеството на Отецот. Синот и Светиот Дух ја имаат полнотата на божеството на Бога Отецот.

Асс. мр. Докторанд Борче Грамбозов, Православен Богословски факултет, Скопје