Духовни Параболи – Единственото орудије – љубовата