Свештеници маченици – м-р Билјана Петковска

 

svestenici-machenici
СВЕШТЕНИЦИ МАЧЕНИЦИ Репресијата над македонското домородно свештенство по Втората светска војна –  м-р Билјана Петковска

СОДРЖИНА

1. Предговор ……………………………………………………………………………….9
2. Вовед ………………………………………………………………………………………11
Глава Прва
Положбата на населението во Вардарскиот дел на Македонија под фашистичките режими
1. Репресијата на територијата на Вардарскиот дел на Македонија во периодот на Втората светска војна …………………………15
2. Состојбите и правците на дејствување во организираното национално-ослободително движење во Вардарскиот дел од Македонија ………………………………………………………………………………………..23
Глава Втора
Улогата на македонското домородно свештенство во национално-ослободителното движење ………………………………………….30
1. Организирање на црковниот живот во периодот на окупацијата на земјата ………………………………………………………………………42
2. Учество на македонското домородното свештенство во возобновувањето на Охридската Архиепископија во лицето на Македонската православна црква ……………………………………………………50
Глава Трета
Политичката и општествено-економската положба на Македонија по ослободувањето од фашистичкиот окупатор
1. Македонија по Втората светска војна …………………………………..77
2. Состојбите во казнено-поправните затвори во периодот по ослободувањето на земјата ………………………………………………………………89
Глава Четврта
Репресирани македонски домородни свештеници
Протоереј-ставрофор Јонче Мицков Кузмановски ………………104
Протоереј-ставрофор Ѓорѓи Теофилов Пандилов …………………118
Ереј Ефтимиј (Драги) Здравев Спасов …………………………………..126
Ереј Ристо Пандев Гавровски …………………………………………………140
Ереј Никола Георгиев Поповски …………………………………………….147
Ереј Стефан Николов Беќарски ……………………………………………..153
Протоереј-ставрофор Славчо Јорданов Петров ……………………157
Протоереј Методиј Коцев Мутев…………………………………………….176
Протоереj-ставрофор Васил Николов Поповски…………………..188
Протоереј Јонче Георгиев Маленковски ………………………………..194
Протоереј-ставрофор Борис Димитриев Чаракчиев……………..198
Протоереј-ставрофор Методи Коцев Димков ……………………….212
Протоереј-ставрофор Спиро Димитров Дамевски ……………….221
Протоереј-ставрофор Аврам Гаврилов Зифовски …………………229
Протоереј- ставрофор Спиро Димитриев Бајчев ………………….235
Протоереј-ставрофор Ванчо Арсениев Божиновски …………..242
Протоереј Иван Методиев Иванов ……………………………………….247
Ереј Јован Стојков Атанасов …………………………………………………..256
Протоереј-ставрофор Никола Стефанов Апостолски ………….262
Протоереј-ставрофор Ристо Костов Нанчовски……………………269
Протоереј-ставрофор Пане Николов Матракоски ……………….277
Протоереј-ставрофор Методи Панчев Гогов …………………………282
Протоереј-ставрофор Добривоје Филипов Филиповиќ………..288
Свештеник Кирил Димитров Аврамчев ………………………………..292
Заклучок ………………………………………………………………………………….299
Извори и литература ……………………………………………………………..302
Кратенки …………………………………………………………………………………309
Рецензија …………………………………………………………………………………311
Рецензија …………………………………………………………………………………315
Прилози …………………………………………………………………………………..323