23 mart

… Кај дрските девојки – сè е завист, злоба, раздразливост, гнев, блуд и сè непотребно. Исправи се Г., времето не е поминато.
Преп. Анатолиј