Алхохолизам

Vasiliy Rozdyanko

Како престанав да пијам – епископ Василиј Родзјанко

…И така, останав сам во огромниот дом. Некогаш тоа беше полн дом, и сега празнина, никој. Секако, во такви услови не можев да спијам, и само седев, се молев и воопшто не знаев…