баење

maxresdefault

Што е баењето?

За јасно и еднозначно да го разбереме она, за кое ќе зборуваме, неопходно е, пред сè, да дадеме определување на поимот „баење“ (магии): Баењето (магијата) претставува збир на методи за врски и взаемодејствија…