Втора градска парохија

Парохиски свештеник:
Протоереј Сотир Гочевски

контакт телефон: моб. 075 793 658.

Седиште на парохијата:

храм Св. В-мч Георгиј,
ул. Христо Герасовски  бб,

Во состав на втората градска парохија се селата: Царев Двор, Езерени, Лавци, Перово, Покрвеник, Прељубје, Волкодери, Шурленци, Стење, Којнско, Лескоец.

Храмови и манастири кои се познати во оваа парохија се:

Храм Св. Никола ( горна црква) с. Царев Двор

Храм Св. Атанасиј Велики с. Перово

Храм Св. Илија с. Езерени

Манастир Св. Илија с. Којнско