Беранечка парохија

Беранечка парохија

  -парохиски свештеник:

ереј Ецо велјановски

контакт

телефон 07о – 884 – 705

седиште на парохијата:

Храм “Свети Атанасиј”, с. Беранци

Парохија:

          Беранци, Вашарејца, Долно Српци, Ношпал, Радобор, Горна и Долна Чарлија,

Цркви и манастири во парохијата

с. Д. Чарлија

храм: “Св. Вмч. Димитриј”,